×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 3:51 ق.ظ
0098 21 88961224

سه تم / بنیادفرهنگی فاطمةالزهراء سلام الله تعالی علیها

( مطالعات ،تدوین و باز پژوهی 23 سال مطالبات رهبری معظم انقلاب در حوزه زن و خانواده )

توجه به تفاوت های طبیعی ، توجه به تأثیرات توأمان حقوق و اخلاق ، نفی تقابل و تضاد و جنس ستیزی و تخاصم و تنازع و صف آرایی ، نفی انفعال و تقلید و تأثیر و پاسخگویی، ترسیم نظام حقوقی و ارائه ی الگوی مشخص ، ترویج تغییر پیروان در الگوها ی شاخص ، تعیین معیارهای ارزشی و معارف معنوی گفتمان ، کمک به توسع در اندیشه ورزی نخبه گان ، مطالبه از فرهنگ مدعی ، برملا ساختن بینش های بی پایه ونامعادله ی ظالمانه ی استعمار فرانو و توطئه های فرا راه در اغوای عامه ، نفی غلبه ی جاهلیّت بر معرفت عالم ، طرح عفاف و علم و حقوق متوازن ، نگاه انسانی درنظر گاه تکریمی و توجه همزمان به سطوح تصمیم سازان و تصمیم گیران و عاملان از جمله خصوصیاتی است که جامعیّت و جاذبه و فراگیری این منظومه ی قابل اعتنا و ابتنا را در اندیشه ی خاص رهبری به رخ مدعیان می کشاند.
منظومه ای مشحون از دلسوزی و صمیمیت و ملاحظه و دقت و همراهی ، در استقبال و تکریم و تبادل و انتظار ومراوده و فخر و پی گیری. منظومه ای در پی شکست ستم و سه تَم و تیرگی ِ ستمگر و ستم و ستم پذیر در رفع ثقل و ستوه ستم و در جستجوی راه های حقیقیِ اخلاقی و عاطفی و حقوقیِ قاطع و روشن در برابر ترفند همه ی فنون بدبختی جهان امروز .
دیدگاهی که از میان تمام علل ، ریشه ی مشکلات زن را در خانواده می بیند و مشکل اصلی خانواده را ستم به زن می داند و معتقد است که در همه ی طرح ها می بایست خانواده مبنا باشد.
دیدگاهی که از میان و میانه ی اعلام نظر اسلام و تمجید مقامات زنان و اصلاح روابط خانوادگی ، این اخیر را به اهمیّت و اولویّت برمی گزیند
دیدگاهی که بیش از مبانی ، خود از چاره جویی سخن می گوید و بیش ازهمه ی موضوعات به عایله و عفاف می پردازد.
دیدگاهی که استفاده از دارایی های خود را درنگرش بر اهداف و غایات توصیه می نماید.
دیدگاهی که فردیّت و عافیت را برنمی تابد و به کمیّت و نگاه تبلیغاتی بها نمی دهد.
دیدگاهی که به بهره و رفاه مردم از درون زندگی خود و تغییر خود به خودی مسائل اجتماعی و حل مشکلات خانواده از درون با تنظیمات اسلام معتقد است .
دیدگاهی که در منظومه ی فکری منحصر به فرد خود خانواده را یک قرارداد ، امّا عامل تحکیم خانواده یعنی محبت را قرار دادی نمی داند.
دیدگاهی که مشکل فرهنگ عمومی جامعه و سنت های غلط حاکم بر جوامع را اصلی ترین مانع رشد و رقاء زن می داند.
دیدگاهی که راه حل عفاف فرهنگی در ابتناء بر مبانی خودی در نظر به محوریت خانواده را به عنوان الگوی پیشرفت و نیل به حیات طیّبه، پیشنهاد می دهد.
دیدگاهی که برگرد زن عایله و عفاف را می پسندد و در اجتماع علم و در فرد علوّ را توصیه می نماید.
این دیدگاه در صدد تحمیل خود بر هیچکس نیست . توصیه ی او بر آگاهی و روشنگری و تبیین است . اینجاست که گفتمانها راه خود را به نظرگاه او می گشایند و از این نظرگاه صدها گفتمان در برابر تعمد سیاستهای جهانی در برهم زدن ساختار فکری جهان در یاوه گویی های مستمر رسانه های تبلیغی استعمار نوین ،سرآزیر و سرریز می شوند.
دراین دیدگاه و نظرگاه اصل ها و امکان ها و امتیازها و انتظارها و اهمیّت ها و تأکیدها و تبیین ها و ترجیح ها و تذکر ها و تعلیم ها و تفاوت ها و توجه ها و جمع ها و جوازها و حق ها و شاخص ها و ضرورت ها و لزوم ها و اشکال ها و اطلاق ها و انحصارها و فرق ها و ملاحظه ها و تصدیق ها و مخالفت ها و منافات ها و نیاز ها و وجودها و تعیین ها و تبعیض ها و کفایت ها و سزاواری ها و تکلیف ها و نقش ها و امر ها و نهی ها و نفی ها و پذیرش ها و بایدها و نبایدها همه در جای خود قرار دارند. از همین است که شاخص عدالت در مدیریت فقهی چهره گشایی می کند.
این دیدگاه لزوم ابرازو اثبات و احترام و احیاء و اخذ و ارائه و استفاده و استقرار و استمرار و آشنایی و آگاهی و انتخاب و اندیشه و اهتدا و اهتمام و ایجاد و بازنگری و باز نویسی و بحث و بررسی و برخورد و بسیج و بروز و استخدام و استخراج و به حداقل رساندن و به یاد سپاری و بهسازی و بیان و بیعت و پاسخگویی و پالایش و پایبندی را طلب می کند و اختلاف و انفعال و انحطاط و تقید وارتجاع و ادعا و حصر و شبهه و تفاوت را نفی می کند و نهایتاً در این بشارت ها و انذارها ، کمک به صبغه ی علمی حرکتهای زنان جهان را هدف گذاری می نماید.
سهم خط مشی های سیاسی در این دیدگاه و تدوین خطوط کلی نظام سیاسی توسط سیاستگذاران و تبدیل سیاستهای مدون به قانون و اجرای قانون توسط دستگاهها ، عوامل چهار گانه ی تأثیر گذار بر موقعیّت فعلی زنان است که با خصوصیّاتی چون اجتهاد و استنباط، علم و ادبیّات ، عشق و الهام ، اشراف و تخصص ، جسارت و اعتماد به نفس ، ابتکار و خلّا قیت ، دقت و سرعت ، حوصله ووقت ، آشنایی و انس، وسواس و تبحّر و نهایتاً تجربه و تشخیص قادر خواهد بود مطالبا مطاع حاکم اسلامی را محقق سازد.
نقش حاکمیّت و نظام سیاسی در الگوسازی و طراحی الگوی جامع ، اینگونه شکل می پذیرد. و امّا آیا این نقش تنها به ارشاد و هدایت خاتمه می یابد؟
این سؤال مقدر کتاب 3تم از تمام پیروان و مدعیان پیروی و کارگزاران راستین نظام الهی ایران است.

بنیاد فرهنگی فاطمة الزهراء سلام الله علیها