×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 3:31 ق.ظ
0098 21 88961224

کتب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی/ نهاد فرآیند

فرآیند تحقق اهداف اسلامی کلمه ای است که می توان همه معارف و احکام انقلاب اسلامی را با آن تبیین کرد.
و این یعنی جامعیت و نظام مندی مکتب فرآیند. بنابراین مکتب فرآیند نتیجه استنباط در بیانات رهبر انقلاب بوده و در ظاهرِ بیانات ایشان، اثری از این کلیدواژه وجود ندارد و به همین سبب می توان گفت که این نوشتار یک کار تدوینی بوده و قابل استناد به رهبر انقلاب نیست. اما با دقت در روش درستِ استنباط و اینکه با اِعمال درست آن، گزاره های به دست آمده همان تفکر گوینده است، می توان مکتب فرآیند را به رهبر انقلاب نسبت داده و بلکه ادعا کرد که مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی رهبر انقلاب به غیر مکتب فرآیند نیست و از این منظر می توان این کار را نوعی پرده برداری از مکتب موجود دانست نه تدوین مکتب.