×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 5:07 ق.ظ
0098 21 88961224
مدافعان
راهی به سوی نور باز شد و از کشورها و شهرها و کوچه هایی گذشت که جوانان و مجاهدانش در حال فراگیری دفاع از حق مظلوم در برابر ظالمان زمان بودند.
آنان در سخت ترین شرایط ممکن رزم، سالها با تیرگی تیره سازان جنگیدند و نام این مبارزه خونین را دفاع از حرم نهادند.
حرم امّا در تمام این سالها به رزم آنان می نگریست و بر هر گلبرگ گلی که دست غنچه چین خالق عالم در غوطه های حیرت و ناباوری می پراکند، از سر رحمت می گریست.
نام این حماسه را چونان دفاع مقدس ، تاریخ بر تارک خویش ثبت خواهد کرد و تمدن به آن نمره ممتاز قبولی خواهد داد.