×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 25 خرداد 1403, 3:28 ق.ظ
0098 21 88961224
فدائیان
راه از حقیقت جهاد می گذرد و از رهگذر شهادت ، به پای بست نور می رسد.
در همه ی جهان ، هر آنکه راه مجاهدت را در پیش می گیرد ، این قافله ی سترگ و شناسای تمدن را با خود به قله های سرافرازی و فخر می برد.
باور کنیم که چهره ها از پیش ترسیم شده است و گام ها در طراحی زیبای تقدیر ، چنین مقدر می نماید.
آیا تو نیز به ما و آنان خواهی پیوست؟ این سؤال مقدر و تاریخی عصر و زمانه ِ ماست.